Стратегията е приета на заседание на ПС, проведено на 2 септември 2016г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА
ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

Планът за изпълнение на Стратегията за развитие на ЦПЛР-Бургас за периода 2016-2017 година, е разработен в изпълнение на Стратегията за развитие, приета на Педагогически съвет с Протокол 1 от 2.09.2016г. Изпълнението на плана трябва да допринесе за постигането на основната цел-поддържане на високо качество на обучението и възпитанието, чрез личностно-ориентиран подход към ученика.Планът е основен инструмент за реализирането на Стратегията за развитие и представлява неразделна част от нея.