Стратегията за развитие на ЦПЛР-Бургас за периодът 2021-2025 година е приета на заседание на Педагогическия съвет (Протокол №1/21.10.2021 г.) и е утвърдена със Заповед №РД-11-32/26.10.2021 г. на директора на ЦПЛР-Бургас.

Център за подкрепа на личностното развитие-Бургас (ЦПЛР-Бургас) е институция,  призвана да осигури надграждащо ниво на  образователния процес в училище, да открие, развие и подкрепи способностите и дарбите на децата и учениците, да осмисли пълноценно свободното им време, да им предостави широки възможности за изява и да ги изгради като пълноценни граждани, готови да се реализират в съвременния динамичен живот.