ПРЕДЛАГАМ ВИ ПОДРОБЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017г., КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2016г. ПО БЮДЖЕТНИ ПЕРА.
Обяснителна записка от Пепа Живкова Ангелова - директор на ЦПЛР-Бургас, относно касовото изпълнение на бюджета.
Моля, вижте прикачените файлове.

Обща рекапитулация по параграфи - тримесечен отчет