вторник, 13 Ноември, 2018всички новини

 В Информационния център на МОМ в гр. Бургас се проведе среща с цел кариерно ориентиране и консултиране за ученици след 7 и 12 клас и за техните родители от средите на имигрантската общност. Кариерните консултанти от Център за подкрепа на личностното развитие /ЦПЛР/ в гр. Бургас Кристиян Колев и Румяна Михайлова запознаха присъстващите с Националния портал за кариерно ориентиране на учениците - http://orientirane.mon.bg/.

На информационната среща учениците с интерес работиха по интерактивни упражнения от портала за определяне на типове личности и професии, и дискутираха филма „Независима работа и финансов успех”.

Екипът на Информациония център на МОМ в гр. Бургас изказва своята благодарност на кариерните консултанти Колев и Михайлова за партньорството и подкрепата на децата на имигранти, които  търсят път за своето кариерно развитие.

 

Career orientation and consultation for migrant students

A career orientation and consultation session was held at the IOM Information Centre for Immigrants (ICI) in the city of Burgas. The meeting aimed at consulting children between the seventh and twelfth grade, as well as their parents from the migrant community. The career consultants from the Center for the Support of Personal Development (CSPD) in Burgas, Christian Kolev and Rumyana Mikhaylova, introduced the attendees to the National Portal for Careeer Orientation of the Students - http://orientirane.mon.bg/.

At the information session the students worked with high interest on interactive exercises from the Portal, in order to determine their types of personalities and the professions that they're suited to. The students also discussed the film "Independent work and financial success".

 The ICI team would like to thank the career consultants from the CSPD, Kolev and Mikhaylova, for their partnership and their assistance for the migrant children, seeking a path towards their career development.