Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас включва и дейност по кариерно ориентиране и консултиране на ученици, родители и граждани. Дейността се осъществява от сертифицирани кариерни консултанти, които оказват подкрепа на ученици, изправени пред избор на образование и/или започване на работа.

Предоставя се информация за профилите, специалностите и професиите, предлагани в училищата с прием след VII клас и актуална информация за пазара на труда. Със своята дейност консултантите подпомагат методически педагогически съветници, класни ръководители и учители като осъществяват индивидуални консултации и групови обучения, използвайки разнообразни инструмени: интерактивни упражнения, ролеви игри, тренинги за формиране на умения и за вземане на решения, решаване на казуси, организиране на ученически форуми, професиографски екскурзии и дискусии по тематични филми.

От учебната 2019/2020 г. кариерните консултанти работят  по Дейност VI на проект „Подкрепа за успех“, която има за цел да мотивира и насочва към системата на професионалното образование учениците в риск от отпадане, което от своя страна да допринесе за намаляване броя на преждевременно напусналите образователната система. Дейностите по кариерно ориентиане и консултиране се провеждат чрез  групова работа  и индивидуални консултации с ученици от V, VI, и  VII клас  от училищата в област Бургас.

През настоящата учебната година  кариерните консултанти работят и по НП на МОН „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ” , предназначена за ученици в начален етап на образование. Дейностите по програмата се осъществяват на територията на област Бургас и очакваните резултати са:

  • Придобиване на  знания за различните видове труд и професии, за основните характеристики, отговорности и изискваните знания и умения за тяхното упражняване;
  • Разбиране на връзката учене – умения – успех; Изявени първи професионални интереси; Изградено уважение към труда и професиите.

 

За трета поредна година са планирани информационни срещи по кариерно ориентиране на учениците от XII  клас  с преподаватели от Бургаски свободен университет, университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и други ВУЗ-ове, които ще информират учениците за подготовката, приема и условията за кандидатстване. Целта на информационните срещи е да   се подпомогнат   зрелостниците да вземат най-правилното решение за своето образование и бъдеща реализация.

Предоставяните услуги от кариерните консултанти към ЦПЛР -  Бургас са безплатни за ученици, родители, граждани. Индивидуалните консултации се провеждат след предварителна заявка по телефон, имейл  или в Националния портал за кариерно ориентиране на ученици: www.orientirane.mon.bg, разработен по проект BG051РО001- 4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на Министерството на образованието и науката.

За контакти:

Бургас ул. „Райна Княгиня“ № 11;

Телефони: 056/825 809; 0885 985 433

E-mail: info-200257@edu.mon.bg