ГОДИШЕН  ПЛАН

                   НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

                                            ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024  ГОДИНА

 

                                   Приет на Педагогически съвет на 13.09.2023 г.

 

                                                     СЕПТЕМВРИ 2023 г.

I .

 Центровете  за подкрепа на личностното развитие  са определящ фактор от социалната среда при осмисляне на свободното време на подрастващите. Те са средище на социални контакти за възпитателна, образователна и спортно- туристическа дейност. Пътят на израстване на всяко дете е уникален. При организиране на свободното време на децата и учениците в  извънучилищните педагогически учреждения се съблюдава принципът на доброволност, право на избор на формата и направлението, което е възможност за развитие на потребностите им, а именно:

Формиране на специфични умения и навици в областта на науката, изкуствата и православното образование

Развитие на интелектуалните способности и дарби

Укрепване на физическото здраве и дееспособност

Личностно развитие

Защита на правата

Социални контакти с връстници и намиране на нови приятели в Европа

Развитие и съхраняване на европейските ценности

Кариерно ориентиране

Продължаване на дейностите, заложени в програма по краезнание за детските градини и училищата.

Това са част от мотивите, които определят статуса на учениците в една или друга форма на обучение в ЦПЛР-Бургас. Резултатите от работата на учителите  са обвързани и със завоюваните призови места / от I до III/ на национални състезания и конкурси и доказват обществената  значимост  на ЦПЛР  не само на територията на Община Бургас, но и в цялата страна, което е признание за качествения педагогически труд на учителите – щатни и нещатни, за тяхната всеотдайност и професионализъм.  

Обобщената равносметка показва много добри резултати във всички направления. Добра  бе и работата през лятната ваканция. През м. юни  се организира лятно целодневно училище за ученици от 1-4 клас. За 15 ученици  бяха предвидени интересни дейности: занимания по краезнание, информационни технологии, кариерно ориентиране, изобразително изкуство, четене, театър, музика. Много привлекателни бяха  ежедневните разходки до Морската градина, плуването в басейн „Флора“, посещенията на музеи, Българско национално радио и др.

Летните ателиета по изобразително изкуство привлякоха вниманието на много ученици и техните родители.

След провеждане на състезанието по английски език „We love English“ се организираха за учениците, класирани на първо, второ и трето място през м. юни летен езиков лагер, интензивен езиков курс и съкратен езиков курс като награда.

II. МИСИЯ НА ЦПЛР- БУРГАС

Дейността на ЦПЛР-Бургас през учебната 2023/ 2024 г. ще бъде насочена към осмисляне на свободното време на децата и учениците, към стимулиране и  развитие на творческия им потенциал, обвързан с качествено образование чрез използването на иновационни  форми и методи на работа. Съществена част от мисията на ЦПЛР е свързана със задачата  да се доразвият положителните качества  на нашите възпитаници, за да се превърнат знанията и уменията им  в извор на самочувствие за тях. Да се  създадат  трайни контакти с родителите  на основата на взаимно уважение и доверие, чрез които те да се превърнат в надеждни партньори  на учителите в осъществяване на образователно- възпитателния процес. Да се изгради динамична среда на учителския труд чрез  организирани за всяка форма за приобщаване на родителите и настойниците към образователния процес в ЦПЛР. При въвеждане на противоепидемични мерки, свързани с COVID 19,да се създаде благоприятна среда за образователно възпитателния процес и въвеждане на онлайн обучение. Да се изградят добри партньорски взаимоотношения с детски градини и училища, фирми, НПО и др. организации.

III. ВИЗИЯ НА ЦПРЛ –БУРГАС

Чрез завоювания авторитет на ЦПЛР, като място за извънучилищна дейност, да се запазят утвърдените форми през годините във всички направления, както и да се открият нови, съгласно търсенето и проявения интерес от страна на учениците и родителите им.

Учителите – специалисти, както и кариерните консултанти, да работят професионално в методически и образователен аспект в групите,  като насочат дейностите си към разкриване и развитие на творческите възможности на децата, както и кариерно ориентиране.

IV. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА ЦПЛР - БУРГАС

Учебното съдържание и планът за обучение да бъдат обвързани с надграждащо базово равнище на знанията и уменията, придобити в училище, и обучението да отговаря на изискванията на статути, правилници, наредби, свързани с бъдещо участие на децата и учениците в конкурси и състезания.

Съществената роля, заложена в целите на обучението, се определя от мисията на педагога в ЦПЛР да плени детето и ученика с интересна дейност, да запали искрата на заложбите му, да го подкрепи в изявите му.

ЦПЛР  се нуждае от педагози с нестандартно мислене, с нагласа за иновация, с отговорност за постоянно самообучение, с усет за работа в конкретната социална среда.

Успешната формула, която прилагаме в работата си, е доброто взаимодействие и сътрудничество с общинските ръководства на дирекции „Образование и демографски въпроси”, „Екология  и европейски политики”, „Спорт”,”Култура”, РУО, спортни клубове, неправителствени организации, родителската общност, Училищно настоятелство и бизнеса. Подходите към рекламодателите и дарителите са запазена марка на всеки добър специалист.

Дейностите по интереси са свързани със следните области:

Наука и технологии

Изкуство и художествено – творческа дейност

Спорт

Православно образование

Ранно чуждоезиково обучение и обучение по български език за украински деца

Кариерно ориентиране и консултиране

Краезнание

В ЦПРЛ – Бургас се изградиха, съобразно проучените интереси и нормативни изисквания, наличната материална база и педагогически кадри, следните форми, съгласно Образец 3.

Приоритетите в дейността на ЦПЛР за учебната 2023 - 2024 година са :

-качествено обучение и възпитание;

-много добра плановост и организация на дейността в седмичен, месечен и годишен план;

-пълняемост на групите, съгласно нормативните изисквания;

-участие в проекти, програми на МОН, Община Бургас, НПО и др;

- развиване на нови форми;

- международна дейност

V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

1. Дейностите за постигане на реални резултати от учебно – възпитателния процес да бъдат осъществени чрез участие на учениците в общински, регионални изяви, състезания, конкурси в областта на научно- познавателната дeйност, спорта, изкуствата и православното образование.

Отг. Директорът на ЦПЛР-Бургас

2. Вътрешноквалификационна дейност и  формиране на ключови компетенции.

 Отг. Председателите на МО

3. Изготвяне на  планове на методическите обединения

Отг. Председателите на МО,  срок: м. септември 2023

4. Учителите от ЦПЛР-Бургас да актуализират годишните си разпределения и програми, съгласно нормативните изисквания на МОН.

Отг.: Учителите по направления, срок : м. септември 2023

5. Да се създадат необходимите условия, съгласно КТД, за включване на желаещи във форми за квалификация на  МОН, ДПКУ – София, Стара Загора и Варна, Бургас както и в курсове към лицензирани центрове по места.

Отг. Заместник- директор, срок : постоянен

6. Усъвършенстване на образователно- възпитателния процес чрез разнообразни занимания през ваканциите, разработване и участие в проекти  по различни програми.

На основание чл. 36 от Наредба за приобщаващото образование, през ваканциите за работа с деца и ученици, необхванати в постоянните форми, се изграждат временно действащи групи за дейности и изяви. Ръководството на тези групи се възлага със заповед на Директора на дежурния учител. Часовете не се включват в норматива за преподавателска заетост на учителите /т.нар. лятна работа/.

Отг.: Учителите, срок : постоянен