ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ

 

Приет на Педагогически съвет на 13.09.2023 г.

 

БУРГАС,  2023 година

                                  

ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

                                    ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

          I ОБЛАСТИ , ПРОФИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ:                                          

 

1. Наука и технологии:

Природоматематически

Хуманитарно – обществен

- Направление „Православно образование”

- Направление „Чуждоезиково обучение”

- Направление „ Краезнание “

2. Изкуства:

Танцово изкуство

Изобразително и приложно изкуство

Театрално изкуство

Музикално изкуство

3. Спорт:

Приложно – технически спортове

Кинезитерапия /ЛФК/

 

               II. ГРАФИК НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС:

 

Начало на учебната година  - 01.10.2023 година

Край на учебната година      - 01.06.2024 година

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г. – I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г.

XII клас (13 учебни седмици)

29.05.2024 г.

І – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г.

IV – VІ клас (16 учебни седмици)

28.06.2024 г.

-

V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28.06.2024 г.

VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

                    

 ІІI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО  ОБЛАСТИ

 

Област „ Науки и технологии”

                ПРОФИЛ                                                         ПОСТОЯННИ  ГРУПИ

                                                           ПДГ          І-ІV кл.            V-VІІ кл.         VIII - X           XI-ХІІ кл.

                                                                                     Брой на учебните седмици

                                                         29-30           30-32              30-36               30-36            30-36                       

                                                                                       Седмичен брой часове

Природо-математически            2                 2-4               2-6                     2-6                 2-6

Хуманитарно – обществен       2 -4               2-4                2-6                       2-6                  2-6

Направление

Православно образование       1-2                1-2                 1-2                       2                      2

Направление

Чуждоезиково обучение           2                    2                     2                           2                      2

 

  

 Област „ Спорт”

            ПРОФИЛ                                           ПОСТОЯННИ ГРУПИ НА ПОДГОТОВКА

                                                                                                      РАВНИЩЕ 

                                                                      І равн.                      ІІ равн.                      ІІІ равн.       

                                                                                          Брой на учебни седмици

                                                                      30-32                       30 -36                        30 -36                 

                                                                                             Седмичен брой часове

             

            

Кинезитерапия /ЛФК/                               2/3                                   2/  3                              2/3              

Приложно- технически спортове          2-4                                        4                                   4        

 

 

Профил „Изкуства”

            ПРОФИЛ                                            ПОСТОЯННИ ГРУПИ НА ПОДГОТОВКА       

                                                                                                      РАВНИЩЕ

                                                                               І равн.                  ІІ равн.             ІІІ равн.

                                                                                        Брой на учебни седмици

                                                                              30-32                      30-32                30-34

                                                                                           Седмичен брой часове

Музикално творчество                                 2-4                           2-4                      2-4

                                                            

Танцово изкуство                                           2-4                            2-4                      2-4

      

Изобразително и приложно изкуство    2                           2-4                    2-4   

Театрално                                                           2                           2-4                    2-4

      

 

                IV. МИНИМАЛНИ НОРМИ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 20.04.2017 г.

 

Минимална норма

преподавателска работа                                                                                     в т.ч.

                                                                                                                                  индивидуална

                                                                                                                                    работа с деца        

Учителска длъжност в извънучилищно педагогическо учреждение по:

1. природо-математически дисциплини                       700 годишно            72

2. хуманитарни и обществени дисциплини                 700 годишно                       72

3. театрално изкуство                                                                700 годишно             72

4. изобразително изкуство                                              700 годишно                       72

5. танцово изкуство                                                           700 годишно                       72

6. музикално изкуство                                                      700 годишно                       72

7. лечебна физкултура                                                     700 годишно                       72

8.колективен спорт                                                                        700 годишно            72

Учителите на ½ норматив от годишната норма пропорционално ползват 50% от норматива за съответната длъжност, и на по-нисък от 50% норматив пропорционално на броя часове.

 За учителска длъжност в центрове за подкрепа за личностно развитие минималната норма преподавателска работа за дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците  за обучение по областите „Науки и технологии“,„Изкуства“ и „Спорт“  е 700 часа, от които 72 часа индивидуална работа с деца и ученици.

V. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

Съгласно Закона за предучилищното и училищно образование и Наредбата за приобщаващо образование:

 

Планът за обучение разпределя времето за обучение по областите „Наука и технологии”, „Изкуства” и „Спорт” и съдържа:

1.брой на седмиците за обучение

2.наименованията на областите и на профилите, по които се формират организационните педагогически форми

3. годишен брой часове за обучение

Групите за обучение биват:

Постоянно действащи през цялата учебна година

Временно действащи през учебната година

Временно действащи през ваканциите

      В постоянно действащите групи,  в които се обучават деца и ученици през цялата учебна година, съгласно Плана за обучение, продължителността на работа/ учебните седмици/ и седмичната заетост/учебни часове/ са определени в зависимост от възрастта или равнището на подготовка в раздел III  на настоящия учебен план.

      Във временно действащите групи през учебната година се обучават деца и  ученици за участие в научни, културно – образователни и спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище. Заниманията може да се провеждат до 8 седмици  със седмична заетост до 4 часа за всяка група, като учителите ръководят до 3 временни групи ( във връзка с пандемия COVID 19, часовете могат да се редуцират до 16 седмици по 2 учебни часа, като почивката между учебните часове е с продължителност 10-20 мин.) през учебната година. Тези групи се вписват в  Списък – Образец №3. Определените за тях часове се включват в норматива на учителя.

     Временни групи / експедиции, лагер- школи, учебно – тренировъчни лагери, занимания по интереси и др./ за работа с учениците през ваканционните седмици. Те работят по учебна програма, утвърдена от директора и също могат да се впишат в Списък – Образец № 3. Продължителността на заниманията за всяка група е до 2 седмици със седмична заетост до 20 часа, като учителите ръководят до 2 временни групи през ваканциите. Определените за тях часове се включват в норматива на учителя.

      Индивидуалната работа, съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г., се включва в годишното разпределение. Всеки преподавател представя програма за обучение по месеци и по график, утвърден от директора.

      На основание чл. 36 от Наредба за приобщаващото образование, през ваканциите за работа с деца и ученици, необхванати в постоянните форми, се изграждат временно действащи групи за дейности и изяви. Ръководството на тези групи се възлага със заповед на Директора на дежурния учител. Часовете не се включват в норматива за преподавателска заетост на учителите /т.нар. лятна работа/.

      За направление „Изкуства” и „Спорт” под термина „ равнище на подготовка” да се разбира:  за I равнище – начинаещи или новопостъпили, за II равнище – малко напреднали, а за III равнище – напреднали.

      Целите и задачите на обучителния процес, структурата и обемът на учебното съдържание на дейностите и очакваните резултати се определят с програма за обучение, която се  изготвя от учителя – ръководител на групата. При разработване на учебните програми се ползват примерни такива, утвърдени от МОН.

     Продължителността на заниманията се определя в учебни часове.

Учебният час  е:

За групите от детските градини и ППГ в училищата        - 30 минути.

За групи ученици I – III клас                                                            - 30 минути

За групи ученици IV – XII клас                                                        - 40 минути

Почивката между учебните часове е с продължителност от 10 до 20 минути, в зависимост от спецификата на дейността.

       В седмичното разписание могат да се залагат по 2 и 3 часа/ един след друг/ в един ден, в зависимост от организационната форма(за конкретната форма и конкретната група).

      По време на обучителния процес знанията и уменията на децата и учениците периодично се оценяват с качествени оценки – „ Отличен”, „ Много добър”, „Добър”, „Среден” и устни характеристики.

 

 Планът за обучение е приет на заседание на Педагогическия съвет на  

13. 09.2023 г.