ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ - БУРГАС

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(информация, предоставяна съгласно чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.)

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Вие предоставяте Вашите лични данни и/ или личните данни на Вашето дете на:

ЦПЛР – Бургас, в качеството му на Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.

 

Име и адрес на Администратора на лични данни:

Име: Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас

Адрес: гр. Бургас, ул ,,Райна Княгиня” № 11

 

За контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни:

Тел.: 056 844 549, e-mail:  odk_bourgas@abv.bg

 

За контакт с Директора на ЦПЛР – Бургас, в качеството му на Администратор на лични данни:

Тел: 056 844 551, e-mail: odk_bourgas@abv.bg

 

В случай, че имате въпроси или желаете да получите допълнителна информация, моля обърнете се към нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

 

Каква информация събираме, съхраняваме и обработваме:

Във връзка с осъществяване на дейността на ЦПЛР - Бургас , ние събираме, съхраняваме и обработваме някои или всички от следните категории лични данни:

 

Лични данни на ученика – ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение, възраст, клас, телефон, e-mail, учебно заведение или детска градина, в което се обучава детето;

Информация за специални образователни потребности на лицата;

Данни за родители – име, телефон, адрес и др.;

Информация за получени дарения;

Фото и видеоматериали, свързани с дейността на институцията и популяризирането й.

 

Основание за обработване на Вашите лични данни:

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни.

Ако основанието, на което обработваме и/ или съхраняваме Вашата лична информация, или такава за Вашето дете, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването и/ или съхраняването на тези лични данни.

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашите лични данни.

 

Събиране, oбработване и съхранение на лични данни на основание законово задължение:

В качеството ни на обслужващо извънучилищно звено в системата на образованието, ние обработваме съответните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба – Закон за предучилищното и училищното образование.

Това включва лични данни на деца/ученици и в определени случаи на техните родители, свързани с:

 

Прием на ученици в школи и клубове към ЦПЛР – Бургас;

Присъствия/ отсъствия на занимания в школи и клубове към ЦПЛР – Бургас;

Провеждане на събития на ЦПЛР – Бургас;

Преместване от една в друга група;

Присъствие (отсъствия);

Основна здравна/медицинска информация за детето/ученика;

Специални образователни потребности на детето/ученика;

Издаване на документи, свързани с ангажираността в мероприятия, инициативи и изяви на учениците. Издаване на дипломи, удостоверения, грамоти;

Информация за получени дарения (данни на дарителите);

Други: ......................................................................................

Това са данни, които в повечето случаи са необходими за осъществяване на образователния процес в институцията.

 

В определени случаи това са данни, които са необходими за осигуряване на подходяща и здравословна среда в ЦПЛР – Бургас.

 

Събиране, oбработване и съхранение на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения:

Във връзка със сключването и/или изпълнението на договор, следва да бъдат предоставени данни на контрагента.

 

Събиране, oбработване и съхранение на лични данни на основание свободно изразено съгласие:

В случай, че липсва законово задължение, ние сме длъжни да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва:

 

Осъществяване на определени извънкласни, допълнителни или факултативни дейности;

Осъществяване на контакт с родител в случай на спешност или във връзка с поведение на детето/ученика (предоставят се данни за контакт на родител – e-mail, телефон, адрес и др.);

Реализиране на фото и видеоматериали във връзка с дейности/проекти на ЦПЛР - Бургас (снимки, клипове на ученици/деца);

Други: ……………………………………………………………………………………..

В някои случаи Вие може да дадете Вашето съгласие индиректно, например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да отговорим.

 

Ние продължаваме да обработваме информацията Ви на тази основа, докато не оттеглите Вашето съгласие или може основателно да се предположи, че Вашето съгласие вече не съществува, както и в случай, че основанието за вашето съгласие е отпаднало.

 

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате писмено за това. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

На основание легитимен интерес/На основание изпълнение на задача в обществен интерес:

Може да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за Вас или за нас, както и във връзка с изпълнението на задача в обществен интерес, например:

 

Опазване здравето и живота на Вашето дете и на Вас;

Видеонаблюдение с цел – осигуряване на защита и сигурност за пребиваващите в съответните помещения/места, както и с цел – защита на материалната собственост на институцията;

Непредвидени ситуации.

 

Получатели или категории получатели на личните Ви данни

Това могат да бъдат:

 

Длъжностни лица, обработващи лични данни, служители на нашата институция, определени със заповед на Директора на ЦПЛР – Бургас;

Други организации от същия вид (други училища/детски градини);

Организации, обработващи данни от наше име (напр. охранителни фирми, обработващи материали, свързани с видеонаблюдение);

Институции в сферата на образованието – Министерство на образованието и науката, Регионално управление по образование;

Общинска администрация;

Национална агенция за приходите, служби за социални услуги и дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция, както и други публични органи, когато това произтича от законова разпоредба;

Детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи;

Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност (напр. туроператори, външни курсове на територията на учебното заведение и др.).

 

Предаване на данни на трета държава или на международна институция

Ние не предоставяме Вашите данни към трета държава или на международна институция, освен в случай, че такова действие бъде наложено със закон или заповед от страна на висшестоящ орган. В последния случай Вие, в качеството Ви на субект на личните данни/ родител ще бъдете своевременно уведомени.

 

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

ЦПЛР – Бургас съхранява Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

 

В съответствие с нашите законови задължения и предписания от страна на висшестоящи органи;

До изпълнение на съответната дейност, за която сте ни предоставили съгласие или за която е налице сключен договор;

Във връзка с възможен иск или защита в съда.

 

Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, Вие имате право да изискате от нас:

Достъп до личните Ви данни;

Коригиране или изтриване на Ваши лични данни, освен в случаите, в които с нормативен акт или предписание на висшестоящ орган не се забранява унищожаването на тези лични данни;

Ограничаване на обработването на Ваши лични данни;

Право на възражение срещу обработването на Вашите данни;

Преносимост на данните;

Правото на жалба до надзорен орган.

 

Вие, в качеството Ви на субект на лични данни, имате право на жалба до надзорен орган. По смисъла на приложимото законодателство, надзорен орган по защита на личните данни в Република България е Комисията за защита на личните данни.

 

 

 

Инж. ПЕПА АНГЕЛОВА

Директор на ЦПЛР  -Бургас