вторник, 9 Януари, 2018всички новини

От началото на 2018 година Центърът за подкрепа за личностното развитие – Бургас ще включва и дейности по кариерно ориентиране и консултиране на ученици, родители и граждани.
Тази дейност ще се осъществява от петима сертифицирани кариерни консултанти, извършвали дейността и досега в Център за кариерно ориентиране – Бургас.
Консултантите ще оказват помощ и подкрепа на ученици, изправени пред избор на образование и/или започване на работа. Те ще бъдат информирани за профилите, специалностите и професиите, предлагани в бургаските училища и актуална информация за пазара на труда.
Със своята дейност консултантите ще подпомагат педагогически съветници, класни ръководители и учители като осъществяват индивидуални консултации и групови обучения, използвайки разнообразни инструмени: интерактивни упражнения, ролеви игри, тренинги за формиране на умения и за вземане на решения, решаване на казуси, организиране на ученически форуми, професиографски екскурзии и дискусии по тематични филми.
Час за консултация може да заявите на тел.: 0888 959 755; Бургас ул. „Райна Княгиня“ № 11 или в Националния портал за кариерно ориентиране на ученици: www.orientirane.mon.bg , разработен по проект BG051РО001- 4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на Министерството на образованието и науката.
Услугите по кариерно ориентиране са достъпни за всички ученици и родители и са напълно безплатни.