събота, 13 August, 2022всички новини

Наредбата влиза в сила от началото на новата учебна 2022/2023 година.

В Държавен вестник бр. 65 от 12.08.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Измененията конкретизират електронни информационни модули и регистри в НЕИСПУО, воденето им, както и съхранението и архивирането на събраните данни.

Изяснен е механизмът на изготвяне и утвърждаване на списък-образец, като срокът на подаването му се запазва. Регламентиран е срокът за подаване и утвърждаване на актуализиран списък-образец във връзка с конкретизиране на натуралните показатели за следващата година: от 17 до 23 декември, като отпада изискването към началото на втория учебен срок това да се прави отново. Облекчен е и начинът на отразяване на промени в списък-образец, свързани с персонала, вида на институцията, дейността, броя на паралелки/групи – определен е 3-дневен срок за въвеждане след настъпването на промяната.

Уточнен е редът на създаването на личен електронен профил на всяко дете/ученик при първоначалното въвеждане на информацията за дете/ученик в НЕИСПУО, с който той ще израства независимо от институцията, в която се обучава.

С измененията в Приложение № 2 са регламентирани:

начините на водене и начините на съхранение на документите (в електронен или в хартиен вид);

как се съхраняват документите , които се попълват в електронен вид;

как се приключват дневници с номенклатурен номер и др.

Отпада воденето на Книга за подлежащите на задължително обучение до 16 години, Книга за резултатите от изпитите на учениците и Главна книга.

С промените се цели:

регламентиране на електронен личен профил на детето/ученика след първоначалното въвеждане на информацията за детето/ученика в НЕИСПУО;

конкретизиране на изискванията при организирането и контролирането воденето на личното образователно дело за всяко дете/ученик;

изясняване на начините за воденето и съхраняването на документите в хартиен, съответно електронен вид, с оглед синхронизиране с новите функционалности в НЕИСПУО;

 регламентиране на сроковете за съхраняване на данните от Списък-образците в НЕИСПУО.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=175740&fbclid=IwAR3NhyPCm4yGt1_vTlvt_ePcwnhe6aLwZOiGAdmKAhXre09i8fTEYU8bJz8