четвъртък, 21 Ноември, 2019всички новини

СПИСЪК

на

допуснатите кандидати, подали заявление за заемане на длъжността „Кариерен консултант”, в Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас

 

Комисия, определена със Заповед №  РД-11-13/ 17.11.2019 г. на инж. Пепа Ангелова, Директор на Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас, реши:

 

Допуска до събеседване и практическа задача следните кандидати:

 

1. Вх. № АСД-03-426/ 12.11.2019 г. 

2. Вх. № АСД-03-422/ 08.11.2019 г. 

3. Вх. № АСД-03-431/ 19.11.2019 г.

4. Вх. № АСД-03-425/ 12.11.2019 г. 

5. Вх. № АСД-03-429/ 13.11.2019 г. 

6. Вх. № АСД-03-430/ 13.11.2019 г. 

7. Вх. № АСД-03-428/ 13.11.2019 г. 

8. Вх. № АСД-03-424/ 08.11.2019 г. 

9. Вх. № АСД-03-427/ 13.11.2019 г.

 

Посочените кандидати трябва да се явят на събеседване и практическа задача на 22.11.2019 г., от 09:30 часа в сградата на Център за подкрепа на личностното развитие-Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Райна Княгиня“ № 11, ет. 2, Компютърен кабинет.

 

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност за допускане на събеседването и практическата задача.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:

Закон за предучилищното и училищното образование

Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба за приобщаващото образование

Закон за закрила на детето

Закон за защита на личните данни

Закон за професионалното образование и обучение

 

СПИСЪК

на

недопуснатите кандидати, подали заявление за заемане на длъжността „Кариерен консултант”, в Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас

 

Няма недопуснати кандидати

 

 

 

 

КРИСТИНА СТОЯНОВА

Председател на комисията