Ср., 06/10/2021 - 17:00Октомври 2021

МОСВ, ПУДООС И ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ- БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ВИДЕОКЛИП НА ТЕМА  „МОРЕТО И БУРГАС“, ПОСВЕТЕН НА 31 ОКТОМВРИ- МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЧЕРНО МОРЕ

И ЗА СТИХ НА ТЕМА „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“

ПО ПРОЕКТ „ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ВЪВ ВЪЛШЕБНИЯ СВЯТ НА ПРИРОДАТА“, ФИНАНСИРАН ОТ МОСВ И ПУДООС

 

І. Цели на конкурса:

1. Да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи във видеоклип и стих.

2. Да се засили интереса на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии.

3. Да съдейства за формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване на природата и биоразнообразието в Бургаска област.

4. Да се популяризира уникалното природно богатство, морето и всичко, свързано с екологията в град Бургас.

 

ІІ. Условия за участие:

1.Участници:

Ученици от:

  • І - ІV клас ;
  •     V – VІІ клас;
  •     VІІІ- XII клас.

 

2. Изисквания:

- за видеоклип:

Продължителност- до 2 минути.

Препоръчителни видеоформати :

*.avi, *.mpeg,*mpeg4, със следните характеристики:

- видеоклиповете трябва да спазват добър тон, етични и правни норми и морал;

- минимално качество:

320x240пиксела за формат на изображението 4:3;

320x180 пиксела за формат на изображението 16:9.

Видеоклиповете не трябва да възпроизвеждат чужди авторски творби, защитени от Закона за авторско право и сродните му права.

 

-за стих:

До 2 машинописни страници, Times New Roman, 12 пункта, без да е участвал в други конкурси.

           

III. Данни за участниците и изпращане на творбите.

Всяка творба трябва задължително да съдържа следните данни за участника:

  • име, презиме и фамилия;
  • клас, училище;
  • клуб, кръжок, школа /ако участва от извънкласна форма/;
  • имена на ръководителя/учителя;
  • точен адрес, телефон, e-mail /на училището или на ръководителя/.

Творбите се изпращат само по електронен път  на e-mail: pudoos-cplrbs@abv.bg на прикачен файл.

Не се допускат литературни творби, изпратени по пощата или на адреса на Центъра за подкрепа на личностното развитие!

Краен срок за изпращане на творбите: 1.10.2021г.

Организаторите на конкурса ще уведомят победителите на посочен от участника телефон.

Награждаване: 6.10.2021г. в Културен център „Морско казино“ при спазване на всички мерки против КОВИД 19.

 

Наградите ще се изпратят по куриер за сметка на получателите при промяна във връзка с мерките против КОВИД 19.

 

Критерии за оценяване:

Критерии за оценяване на видеата:

Придържане към темата на конкурса

Естетически качества на видеото и уловени моменти, естетическо въздействие на творбата, оригиналност на представяне.

Изчерпателност и оригиналност на представяне на текста, който задължително трябва да придружава видеото.

С изпращането на свой текст и снимки участникът приема условията на конкурса и дава право за публикуването им.

 

ІV. Награди.

Във всяко направление от конкурса ще бъдат раздадени по една първа, втора и трета награда /грамота и предметна награда/ и поощрения, осигурени от МОСВ, ПУДООС и Център за подкрепа на личностното развитие- Бургас.

Отличените творби на 1 място ще бъдат публикувани на страницата на проект „Деца и ученици във вълшебния свят на природата“ във фейсбук.

 

За контакти:

Атанасия Петрова-организатор в ЦПЛР- Бургас и координатор на проект “Деца и ученици във вълшебния свят на природата“

Тел. 056/844549 и 0886029209

Творби