СТРАТЕГИЯ

 ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ-БУРГАС

ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 ГОДИНА

 

 

 

 

 

Актуализираната стратегия за развитие на ЦПЛР-Бургас за периодът 2023-2028 година е приета на заседание на Педагогическия съвет на 13.10.2023 г.

 

 

 

БУРГАС 2023 г.

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ  ..............................................................................................2 стр.

II. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ. УСТРОЙСТВО, ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА ЦПЛР-БУРГАС..........................................................................................4 стр.

III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ-БУРГАС......................................................15 стр.

IV. МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ.......................................................................................................18 стр.

V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ......................................22 стр.

VI. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА........................................................................................30 стр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ

            Обществените, икономическите и демографски процеси в България, както и промените, свързани с противоепидемичните мерки през последните години доведоха до промяна на ценностната система на обществото и до необходимостта от въвеждането в употреба на някои нови подходи на обучение. Засили се и дефицитът на време и възможности на родителите да общуват с децата си и да ги подпомагат в обучението и развитието им. Ето защо Центровете за подкрепа на личностното развитие трябва да отговарят на новите предизвикателства и да изградят нова визия за развитие, обхващаща не само традиционните, но и най-новите образователни модели и форми на общуване. Център за подкрепа на личностното развитие-Бургас (ЦПЛР-Бургас) е институция,  призвана да осигури надграждащо ниво на  образователния процес в училище, да открие, развие и подкрепи способностите и дарбите на децата и учениците, да осмисли пълноценно свободното им време, да им предостави широки възможности за изява и да ги изгради като пълноценни граждани, готови да се реализират в съвременния динамичен живот.

            Ние искрено се надяваме нашите възпитаници да се формират като личности, които да могат да бъдат конкурентни на своите връстници както в България, така и по света.

            Това би било възможно, ако се придържаме към перспективите, заложени в Националната програма за развитие „България 2030“, Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) и целите залегнали в Закона за предучилищното и училищното образование, а именно:

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;

6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките

права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;

8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;

12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

            Всичко това налага да бъде разработена нова Стратегия за развитие на Център за подкрепа на личностното развитие-Бургас. Тя ще определи стратегическата рамка за развитие на институцията в периода 2021-2025 г., като ще бъде изпълнявана с едногодишни планове и ежегодно отчитана с междинен доклад  и с финален аналитичен отчет. Включените в стратегията цели, мерки и индикатори за полза/резултат при необходимост ще бъдат актуализирани в съответствие с постигнатия напредък или промяна в предизвикателствата.

           

            Стратегията на ЦПЛР-Бургас е съобразена с редица стратегически документи:

•          Проект Eвpona 2030;

•          Национална програма за развитие: България 2030;

•          Проект на Стратегическа риска за развитие на образованието, обучението и ученето в България (2021-2030);

•          Проект на Стратегия за възпитателната работа (2019-2030);

•          Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030);

•          Национална стратегия на Република България за приобщаване и участия на ромите (2021-2030);

•          Закон за младежта;

•          Закон за предучилищното и училищното образование;

•          Закон за защита от дискриминация;

•          Закон за закрила на детето.

 

 

 

 

 

 

II.        АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

Устройство, функции и дейности на ЦПЛР-Бургас

 

Устройство на ЦПЛР-Бургас

                        ЦПЛР-Бургас е общински център по смисъла на чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Устройството и дейността му се уреждат с правилник, приет с решение на Общински съвет, който се утвърждава от кмета на община Бургас след съгласуване с Регионалното управление на образованието - Бургас.          Център за подкрепа на личностното развитие-Бургас е със седалище град Бургас, ул. „Райна Княгиня“ №11. Той е юридическо лице и притежава собствен печат, идентификационен код по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка. Имотите, предоставени за управление и ползване от ЦПЛР-Бургас, са публична общинска собственост и са му предоставени със заповед на кмета на Община Бургас. Прилага се системата на делегиран бюджет при условия и по ред, определени със заповед на кмета на Община Бургас. Финансирането на ЦПЛР-Бургас се извършва със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Община Бургас, финансиране от общинския бюджет и със средства от собствени приходи.  Директорът съставя бюджета и утвърждава щатното разписание на длъжностите в ЦПЛР-Бургас.

            ЦПЛР-Бургас осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст в Община Бургас, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Подкрепата включва:

-           занимания по интереси;

-           кариерно ориентиране на учениците;

-           педагогическа и психологическа подкрепа.

            Образователната дейност в ЦПЛР-Бургас се осъществява съгласно план за обучение, като се спазва и този, регламентиран в Наредбата за приобщаващото образование.

            ЦПЛР-Бургас осъществява следните дейности:

1.         подпомага интелектуалното, емоционалното, физическото развитие и социалната реализация на децата и учениците в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите;

2.         съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и реализация;

3.         подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация;

4.         подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

5.         изгражда у децата навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени;

6.         съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;

7.         съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

8.         подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции и формира приобщаване към националните и общочовешки ценности;

9.         осъществява информационна и консултантска дейност с ученици, учители и родители за видовете занимания по интереси и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;

10.       организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално равнище;

11.       стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности;

12.       организира и координира национални и международни изяви на деца и ученици;

11. разработва и участва в национални и международни проекти;

14.       участва със свои представители в национални и международни инициативи;

15.       съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност и поддържа, управлява и развива архивното дело и предоставеното документално наследство, книжовни и литературни ценности;

16.       осъществява институционално взаимодействие с местна власт, училища и детски градини, висши училища, сродни организации, неправителствени организации, родителска общност.

Дейността за обучение в ЦПЛР - Бургас се осъществява в следните области:

1.         науки;

2.         технологии;

3.         изкуства;

4.         спорт;

5.         кариерно ориентиране;

Подкрепата за личностно развитие се осъществява чрез:

1. включване на децата и учениците в организирани обучителни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности на общинско, областно, национално и международно равнище, включително през ваканциите;

2. подпомагане на кариерното ориентиране на учениците чрез дейности, насочени към стимулиране на развитието на личностни качества и придобиването на социални компетентности;

3. участие на децата и учениците в организирани групи за занимания по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование;

4. участие на децата и учениците в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, кариерното ориентиране на учениците,

превенцията на насилието и преодоляване на проблемното поведение, педагогическата подкрепа,;

5. поощряване на децата и учениците с морални и материални награди за високи постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, както и за особен принос към развитието на центъра за подкрепа за личностно развитие, който работи с тях;

6. провеждане на ранно оценяване на развитието на детето и на риска

от обучителни затруднения;

7. провеждане на работа със средата, в която е детето или ученикът - семейството, връстниците, за превенция на насилието и за преодоляване на проблемното поведение на децата и учениците;

8. мотивиране на децата и учениците за активно включване и участие в дейността на институцията;

9. провеждане на консултации по учебни предмети и индивидуална работа, организиране и провеждане на занимания по интереси, работа с родители.

            Дейностите в ЦПЛР-Бургас се организират в учебни години.

            Учебната година започва на 1 октомври и е с продължителност 12 месеца.

            Дейностите  се провеждат в съответствие с графика за учебното време и ваканциите, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката. Дейностите за занимания по интереси в ЦПЛР-Бургас се осъществяват въз основа на план за обучение съгласно рамкови изисквания за разработването му по образец съгласно приложение № 1. Планът за обучение се утвърждава от директора на ЦПЛР-Бургас.

Планът за обучение разпределя времето за обучение по областите

"Науки и технологии", "Изкуства", "Спорт" и съдържа:

1. брой на седмиците за обучение;

2. наименованията на областите и на профилите, по които се формират организационните педагогически форми;

3. годишен брой часове за обучение.

            Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране на учениците се осъществяват въз основа на програми за кариерно развитие и мобилност, програми за образователно развитие и мобилност и програми за личностно и социално развитие на базата на проучване на местните условия и координация с институции в системата на професионалното ориентиране. Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране се осъществяват от кариерни консултанти, които предоставят специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища за областта, подпомагат методически педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране на учениците и информират и консултират родители и граждани.

Кариерните консултанти изпълняват следните функции:

1. предоставят актуална информация за:

а) структурата и видовете подготовка в училищното образование;

б) институциите в системата на средното и висшето образование по

териториален признак и по области на образование и обучение;

в) характеристиките на професиите, профилите и специалностите;

г) потребностите и изискванията на пазара на труда по данни на

регионалните служби по заетостта;

2. осъществяват индивидуална, групова и диагностична работа с

учениците от всички степени на училищното образование за подобряване

мотивацията за учене и за развитие на познавателните и професионалните

интереси и нагласите и мотивацията за професионална реализация и

кариерно развитие;

3. оказват подкрепа за вземане на решения при прехода от една към

друга степен на образование;

4. развиват уменията на учениците за планиране на учебно и лично

време, за кариерно развитие, за преодоляване на грешки, свързани с избора

на образование и професия, за решаване на вътрешни конфликти, свързани

с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация;

5. провеждат тренинги за формиране на умения за избор на

образование и/или на професия и подпомагат учениците в изпълнението на

интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;

6. участват в създаването и утвърждаването на иновативни училищни

практики за кариерно ориентиране на учениците.

            Дейностите в ЦПЛР-Бургас се провеждат като:

1. индивидуална работа;

2. работа в различни организационни педагогически форми;

3. масови прояви и публични изяви.

            Обучението се осъществява в организационни педагогически форми, които работят по утвърден от директора план за обучение и са формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст, разпределени в група/групи за обучение в зависимост от степента на подготовка на децата и учениците.

            Групите за обучение могат да бъдат:

1. постоянно действащи, в които се обучават деца и ученици през

цялата учебна година съгласно план за обучение;

2. временно действащи групи през учебната година, в които се

обучават деца и ученици за участие в научни, културно-образователни и

спортни изяви на общинско, областно, национално и международно

равнище; заниманията може да се провеждат до 4 седмици със седмична

заетост до 8 учебни часа за всяка група, като учителите ръководят до 3

групи през учебната година;

3. временно действащи групи през ваканциите, в които се обучават деца и ученици за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище; продължителността на заниманията за всяка група е до 2 седмици със седмична заетост до 20 учебни часа, като учителите ръководят до 2 групи през ваканциите.

            През ваканциите заниманията в групи с деца и ученици се провеждат в съответствие с възможностите и ресурсите на ЦПЛР-Бургас.

            Целите и задачите на обучението, структурата и обемът на съдържанието на дейностите, насочени към развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците, както и очакваните резултати се определят с програма за обучение, по която работи групата. Програмата за обучение се изготвя от учителя, който ръководи групата в съответната организационна педагогическа форма, и се утвърждава от директора на ЦПЛР-Бургас.

            Продължителността на дейностите в различните

организационни педагогически форми се определя в учебни часове.

            Учебният час е:

1. за деца и за ученици до ІІІ клас - 30 минути;

2. за ученици от ІV до ХІІ клас - 40 минути.

            Почивката между отделните часове е от 10 до 30 минути.

            Дейностите в организационните педагогически форми се осъществяват в съответствие със:

1. интересите, свободното време и възрастовите особености на децата

и учениците;

2. плана за обучение;

3. правилника за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за

личностно развитие-Бургас.

            Организационните педагогически форми и групите в тях се съгласуват с първостепенния разпоредител с бюджет и с началника на регионалното управление на образованието и се утвърждават от директора

на ЦПЛР-Бургас.

            В зависимост от организационната педагогическа форма и спецификата на дейността, осъществявана в нея, се провеждат до седем учебни часа в един ден.

            В област "Спорт" при учебно-тренировъчна дейност се провеждат

не по-малко от два учебни часа.

            ОРГАНИЗАЦИОННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ В ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

1. Област “Наука и технологии”

1.1.    Профил “Приложно-технически”

Школа “Информационни технологии  - графичен дизайн”

1.2.      Профил “Хуманитарно - обществен”

Школа по български език;

Групи по интереси за изучаване на английски език в III  и IV група на детските градини, ІІІ, ІV група и I  клас в общинските училища.

Школа “Православни християнски традиции, ценности и празници”;

Школа по краезнание;

„Природо-математически профил“

- „Забавна математика в ДГ“.

2. Област “Изкуства”

2.1. Профил “Музикално изкуство”

Народен хор “Трепетлика”;

ДФФ “Шарени гайтани”;

Школа по пиано;

Вокална група за детски забавни песни и поп пеене - солисти.

2.2. Профил “Танцово изкуство”

Детски фолклорен танцов ансамбъл “Радост”

2.3. Профил “Театрално изкуство”

Театрална школа “Детско царство”

2.4. Профил “Изобразително и приложно изкуство”

Школи по изобразително изкуство – живопис и графика

Школа „Комикс, илюстрация и стъклопис“

3. Област “Спорт”

3.1. Профил “Кинезитерапия”

-           Лечебна физкултура

3.2. Профил  “Приложно-технически спортове”

-           Авио- и ракетомоделизъм

4. Кариерно консултиране и ориентиране

За учебната 2021/2022 година в ЦПЛР  са подали заявления да се обучават 7 845 ученици, разпределени в 387 групи по класове и равнища на подготовка.

 

            Дейността на ЦПЛР-Бургас се основава на принципите на:

1.         Свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.

2.         Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.

3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик.

4.         Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на обучението в ЦПЛР-Бургас.

5.         Запазване и развитие на българската образователна традиция.

6.         Хуманизъм и толерантност.

7.         Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език.

8.         Иновативност и креативност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.

9.         Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на ЦПЛР-Бургас.

10.       Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация.

            Учебният процес се организира и провежда в организационни педагогически форми със следните дейности:

1.         Масови прояви и публични изяви - конкурси, състезания, изложения, игри, празници, концертни и развлекателни програми, викторини, други.

2.         Групови — школи, клубове, състави, ансамбли, хорове, експедиции с учебна цел и други.

3.         Индивидуални — работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение, с деца и ученици в школи по индивидуални музикални инструменти и други.

            Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в една или повече групи, формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст в зависимост от плана за обучение, от организационно-педагогическата форма и от степента на подготовка на децата и учениците. През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в постоянните групи, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР-Бургас. Записването на децата и учениците за обучение в педагогическите форми в ЦПЛР-Бургас се извършва чрез подаване на необходимите документи по  електронната поща или лично на адреса на ЦПЛР-Бургас. Резултатите от дейностите на организационните педагогически форми се представят пред родителите и обществеността на публични изяви с регионален, национален или международен характер.

            При осъществяването на учебно-възпитателния процес се стимулира творческият подход, екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са отворени, мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а организационните форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и предпочитанията на участниците.

            ЦПЛР-Бургас разполага с три бази, както следва:

ул. Райна Княгиня №11, в ЦГЧ;

ЦПЛР- Бургас в ж.к. Изгрев, срещу бл. 16 / 1 кабинет/;

ж.к. „Славейков”- блок 1-А.

 В СУ „Димчо Дебелянов” е оборудван кабинет по ЛФК, а в СУ „К. Петканов” е оборудван кабинет по авио- и ракетомоделизъм.

Към  01.10.2021  г. ЦПЛР-Бургас, съгласно Админ О и Образец №3, числеността на персонала е 45,34 щатни бройки,  в т.ч. педагогически:          26,33, в т.ч. непедагогически:        11 и в т.ч. усл. щатни бройки: 8,01. Педагогическият персонал се състои от учители, 2 заместник – директори  и 1 директор.  Непедагогическият  персонал се състои от  кариерни консултанти,   юрисконсулт, ЗАС, домакин, организатори, счетоводител и помощен  персонал – чистач.

Основният вид дейност в ЦПЛР-Бургас е педагогическа. Всички ръководители изпълняват задължителна преподавателска норма от 700 часа.

Вертикални и линейни връзки на подчинение:

заместник-директорите са на пряко подчинение на директора;

организаторите са на подчинение на директора и заместник-директорите;

 учителите са подчинени на директора и на заместник-директорите;

кариерните специалисти са на подчинение на директора и зам.-директорите;

главният счетоводител е на пряко подчинение на директора;

юрисконсултът е на пряко подчинение на директора;

домакинът е на подчинение на директора и на главния счетоводител;

3AC е на пряко подчинение на директора и гл. счетоводител;

на подчинение на директора, на заместник-директорите и на домакина са хигиенистът.

            Освен изпълнението на задължителната си преподавателска норма, учителите изпълняват организационни и методически задачи, свързани с работа по комисии — постоянни и временни, за организиране на национални и общински конкурси, чийто домакин е ЦПЛР-Бургас, работа по методични обединения, за организиране на събития и творчески изяви на школите, които са включени в годишния календарен план.

  Пропускателният режим, съгласно Правилника за вътрешния трудов ред, се осигурява от обслужващия персонал по бази.

В ЦПЛР-Бургас се провежда ежегоден периодичен инструктаж с учители и ученици през всяка учебна година.

Разработени са инструкции и правилници за безопасни условия на труд за всички кабинети и административни сгради.

Предприети са всички необходими мерки за безопасност по време на пътувания на ученици за участие в регионални, национални, международни конкурси и състезания.

В тази насока са осигурени пропускателен режим и видеонаблюдение на входа на сградата и двора,  на коридорите на първи и втори етаж – база „Райна Княгиня”.

Осигурена е охрана със СОТ на  компютърен кабинет, каса, кабинети на директора  и зам.-директорите и на репетиционната зала на Народен хор „Трепетлика” в база „Изгрев” .

Във връзка с разпространението на COVID -19 и предприемането на всички противоепидемични мерки за предпазване на живота и здравето на учениците, педагогическия и непедагогически персонал, в ЦПЛР-Бургас са издадени съответните заповеди, съгласно изискването на МОН и Министерство на  здравеопазването.

Привличането на родителите в реализирането на дейността на ЦПЛР-Бургас дава своите резултати чрез прякото им участие в подготовката на събития по педагогически форми. В условията на обучение от разстояние в електронна среда, поради епидемията от КОВИД 19, родителите се оказаха най-ценните помощници на учителите и на своите деца.

 

III.      АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ-БУРГАС

 

 

Положително влияние

 

Отрицателно влияние

 

Плюсове

Високи резултати от участието на учениците в международни, национални, общински състезания и конкурси.

 Висока мотивация на децата учениците.

Разнообразие на школи по интереси.

 Място за духовно здраве и изграждане личността на детето.

 Безплатно обучение.

Запълване и осмисляне на свободното време на учениците.

 Незадължителен характер на обучението, което предоставя привлекателна възможност за свободен избор и разширяване на кръгозора от знания.

   Достъпност за всички деца от Община Бургас без оглед на принадлежността им към социални групи, етноси и религия.

Висококвалифицирани педагози.

Целенасочена институционална политика за повишаване на обществения авторитет, социалния статус и квалификацията на учителите.

Преподаване на знания и умения по иновативни авторски програми.

Творческа свобода на учителите.

Съвместни продукции и творческа работа в екип.

Свободен достъп до информацията за дейността на ЦПЛР- Бургас.

Съхраняване на българската идентичност,  история и култура.

Високо качество на предлаганото обучение.

Добра комуникация и взаимодействие на ЦПЛР-Бургас с родители, детски заведения и училища в Община Бургас, медии, неправителствени организации, Община Бургас, Областна управа, Регионално управление на образованието на Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция за Черноморски район, водещи предприятия и фирми.

 

 

Минуси

Остаряла материалната база. Необходимост от реновиране на част от помещенията. Липса на средства за саниране на сградите на ЦПЛР-Бургас, което води до енергийна неефективност.

Тенденция за текучество на ученици през годината, в резултат на голямата ангажираност и целодневния режим на обучение в училище.

Поради големия брой на групите трудно се осигуряват заместници при отсъствие на ръководителите на школите.                 

Ограничен контрол върху дейността на групите в населените места извън гр. Бургас.

 

 

 

Възможности

Осигуряване на допълнително финансиране за обогатяване на материалната база чрез участие в национални програми и проекти. Висока мотивация на колектива да осигури допълнителни средства чрез разработване на проекти. Много добра екипност при разработване на проектните предложения.

 

Възможност за активно участие на родителите и учениците в обществения живот.

Привличане на допълнително финансиране чрез спонсорство от неправителствени организации, държавни музеи и др.

Възможности за квалификация и преквалификация на персонала чрез участие в национални програми.

Участие в международни проекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасности

Финансиране от Министерството на образованието и науката на проекти и програми за извънкласната дейност по училища, които дублират дейността на школите в ЦПЛР-Бургас.

 

Агресивното навлизане и приложение на нови информационни програми и платформи в образователния процес и необходимостта от непрекъснато обучение за усвояване на работа с тях може да демотивира учителите.

Затруднено провеждане на дистанционно обучение на групите с деца от предучилищна възраст и начален етап. Затруднения при провеждане на дистанционно обучение поради допълнителното натоварване при работа с информационните технологии и необходимостта от помощ  на възрастен при работа с ученици от начален етап. 

Ограничени участия в национални и международни конкурси и провеждането на масови събития - концерти, изложби, състезания и др., поради епидемиологичната обстановка около COVID-19.

 

Недостатъчни средства за закупуване на нагледни материали и пособия за учебния процес.

 

           

 

 

 

IV. МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ

Мисия

Мисията на ЦПЛР-Бургас за периода 2021-2025 г. ще бъде насочена към осмисляне на свободното време на децата и учениците от Община Бургас, към стимулиране и развитие на творческия  им потенциал, към тяхното цялостно физическо, психическо и социално благополучие, обвързано с качествено образование чрез използване на  иновационни форми и методи на работа, като се запазят и развият  формите, които са включени в учебния план. Съществена част от мисията на ЦПРЛ-Бургас е свързана със задачата за  ранното чуждоезиково обучение на децата  от детските градини и учениците от I клас; кариерно ориентиране и консултиране и оказване на подкрепа при вземане на решение за избор на образование. През периода  ще продължи   изучаването на английски език в  ІІІ и ІV група в  детските градини, както и в  I клас в училищата. Усилията ни ще са насочени и към   обучението по краезнание на децата от    ІІІ и ІV група в детските градини и училищата.                                                     

           

2. Визия

            Отчитайки качествено променената социална среда и роля на образованието, обучението и ученето в съвременните общества, както и постиженията и проблемите пред българското образование, настоящата Стратегическа рамка формира следната Визия за обучението и управлението в ЦПЛР-Бургас:

ЦПЛР-Бургас  предлага  максимално сигурна, здравословна, екологична и подкрепяща среда, където си дават среща образователни традиции, иновативни педагогически решения и дигитално развитие. Организацията  непрекъснато се развива като пространство за учене и развиване на интересите, за отдих и взаимодействие между деца, ученици, родители и местна общност, обединени от споделени ценности за постигане на общозначима цел – формиране на знаещи и можещи личности, способни да правят отговорни избори и да реализират целите си в динамична и конкурентна социална среда.

            Педагогическият специалист през 2025 година в ЦПЛР-Бургас е компетентен, подкрепящ, диалогичен, отворен за иновации, с мисия и с нагласа за постоянно учене и развиване на личностните си и професионални компетентности, да мотивира и да вдъхновява децата и учениците, да им помага да изграждат умения и компетентности, които да прилагат в различни житейски и професионални ситуации. Той помага на децата и учениците за тяхното когнитивно, творческото, личностно и емоционално развитие, работейки в партньорство с родителите и заинтересованите страни.

            Децата и учениците в ЦПЛР-Бургас през 2025 година притежават компетентности и се стремят към личностно развитие и усъвършенстване през целия живот. Те притежават нагласа за успешна социална и професионална реализация и за принос към обществото. Те са активни граждани, които съхраняват традиционните ценности и работят за цялостно подобрение на социума и обществено благополучие.

 

            Чрез постигнатите  през годините опит, успехи и авторитет,  ЦПЛР-Бургас   се стреми  да се запазят  и развият утвърдените форми в петте направления, както и да се открият нови, съгласно  интересите на децата и учениците в Община Бургас. Ще продължат да се  изпълняват дейностите по общинските програми “Програма за ранно чуждоезиково обучение”, „Краезнание”, „Профилактика на гръбначните изкривявания”, „Ученически спортен календар”, по Стратегията за православно образование, просвета и култура.

ЦПЛР-Бургас и през следващия четиригодишен период ще бъде организатор на национални, регионални и общински  конкурси, състезания, викторини   и празници, както и на международни олимпиади и фестивали.

ЦПЛР-Бургас ще се възползва от предоставени възможности за участие в международни, национални и общински проекти и програми.

            Учителите-специалисти работят професионално в методически и образователен аспект в групите за занимания по интереси, като насочват усилията си  към разкриване и развитие на творческите възможности на своите възпитаници и оказват обща подкрепа за личностното им развитие.

            Ранно кариерно ориентиране и реализация в професиите на настоящето и бъдещето.

            ЦПЛР-Бургас успешно си сътрудничи и взаимодейства с родители, образователни и общински институции,  неправителствени организации и медии.

3.  Цели

 

 Основните цели на Стратегията са :

 

            Децата и учениците в групите по интереси да придобият компетентности, необходими за тяхната успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

            Общинските, националните и международни дейности да са насочени към съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

            Съществена роля в целите на обучение се определя от мисията на педагога   да плени детето и ученика с интересна дейност, да запали искрата на заложбите му, да го подкрепи в изявите му.

            Учебното съдържание и  учебният план да бъдат свързани с надграждащо базово равнище на знанията и уменията, придобити в училище и обучението да отговаря на  изискванията  на статути, правилници, наредби, свързани с бъдещо участие на учениците в конкурси и състезания.

             Дейността на ЦПЛР-Бургас до 2025 ще продължи в горепосочените области и профили, като тя ще има развитие, динамична структура, отразяваща изискванията и потребностите на времето и обществото.

 

 

4. ПОДЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

 

Насърчаване на децата  и  учениците за участие в конкурси, олимпиади, състезания,  поощряване на творческата им дейност.

Мотивирането им да разпознаят ЦПЛР-Бургас като притегателен център за осмисляне и ангажиране на свободното им време през учебната година и ваканциите

Създаване на действаща система за непрекъсната квалификация на педагогическия персонал – както по отношение на знанията и уменията на учителите в конкретна област, така и като обща педагогическа компетентност. Създаване на условия за кариерното им развитие.

Осигуряване на  здравословна жизнена среда в кабинетите и  базите, в това число дезинфекция, почистване на сградата, озеленяване на дворните пространства и др.

 

5. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ

 

След извършване на SWOT-анализ са определени приоритетните области за развитието на ЦПЛР-Бургас до 2024 година. Те обхващат всички значими хоризонтални предизвикателства в системата на образованието и обучението при следване на цялостен подход и в съответствие с определените области на политиките.

 Приоритетите в дейността на ЦПЛР-Бургас за периода са:

 

Качество на образованието и мерки за неговото повишаване:

 

- Компетентно управление, осъществяване на контрол и планиране на образователния процес в ЦПЛР-Бургас.  Много добра плановост и организация на дейността в седмичен, месечен и годишен план.

- Качествено обучение и възпитание чрез използване на нови технологии в образователно- възпитателния процес;

- Мотивирани и креативни учители – педагогическа квалификация

- Сплотена педагогическа общност и системна работа с родителите.;

- Ефикасно управление и участие в мрежи – управление на ЦПЛР, група на ЦПЛР-та, партньор на институции, НПО-та, работа с други организации.

- Изграждане на съвременна среда.

- Учене през целия живот – обучения за учителите, мотивация на учениците

 

Патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците

Организиране на дейности, свързани с международни, национални и общински празници, традиции и обичаи;

 

3. Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

- Разработване на програма, която се утвърждава от директора на центъра за подкрепа за личностно развитие. Акцентиране върху обучението по краезнание.

Организиране на дейности, свързани с международни, национални и общински празници, традиции и обичаи;

 

4. Предоставяне на равни възможности за обучение и възпитание

- Обща подкрепа за личностно развитие чрез занимания по интереси за развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и изяви по интереси.

- Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция – работа с деца от етносите;

- Пълняемост на групите, съгласно нормативните изисквания;

 

5. Приобщаване на деца и ученици:

-

- Разкриване и утвърждаване на нови форми, съобразно интереса и желанието на децата и учениците;

- Ранно кариерно ориентиране и реализация в професиите на настоящето и бъдещето;

- Компетентности и таланти – обхващане на децата в педагогическите форми, реклама, ранно откриване на талантите, брой групи,

- Акцентиране върхучуждоезиковата подготовка на децата и учениците.

- Реализация в професиите на настоящето и бъдещето – дейността на кариерните консултанти

- Акцентиране върху обучението по Информационни технологии за ученици

 

6. Противодействие на тормоза и насилието:

- Изграждане на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа среда в ЦПЛР-Бургас, съвместно с общите усилия на всички участници в образователния процес.  Прилагането на цялостен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и насилието и създаване на по-сигурна среда в образователната институция. Дейностите по превенция и интервенция на тормоза и насилието се разработват въз основа на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и на алгоритъм за неговото прилагане.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

1.АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ

 

Подготовка на задължителната учебна документация.

Популяризиране на дейността и постиженията на ЦПЛР-Бургас  чрез интернет страницата и медийна разгласа

участие в конференции, фестивали, изложби, конкурси и други обществени прояви

Разработване или включване в различни проекти за набиране на допълнителни средства.

Търсене на нови контакти с различни обществени, културни и държавни институции с цел подпомагане дейността на институцията.

Създаване на подходящи условия за провеждане на вътрешноинституционална квалификация  в рамките на 16 академични часа годишно за всеки учител и  педагогически специалист

         Въвеждане на данните на институцията в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) в началото на всяка учебна година и своевременно при промяна в актуалното състояние на данните за учениците, групите, персонала, учебния план и институцията.

         Мотивиране на учителите за вземане на иновативни и творчески решения.

         Ефективно взаимодействие с неправителствени организации и други представители на гражданското общество във връзка с реализирането на заложените дейности в календарния и учебен план на ЦПЛР-Бургас;

         Провеждане на съвместни инициативи, партниране и споделяне на ресурси с библиотеки, музеи и други културни институции и научни организации;

         Въвеждане на образователни иновации в организацията, управлението, образователното съдържание, методите на преподаване и образователната среда в ЦПЛР съобразно настъпващите промени и изисквания в образованието;

         Развиване на взаимното учене и провокиране за иновативни решения във всички сфери от дейността на ЦПЛР-Бургас сред педагогическия и непедагогически персонал;

         Създаване на педагогически екипи и активизиране на участието и екипната работа на педагогическите специалисти при вземане на решения, предлагане и реализиране на иновации;

         Текущ обмен на данни и опит между педагогическите специалисти, свързани с постиженията на учениците, чрез използване на отворени образователни ресурси;

         Балансирано използване на дигиталните образователни решения и на традиционното учене съобразно възрастта на децата;

         Развиване на уменията на педагогическите специалисти за преподаване в онлайн среда и за разработка и използване на дигитално учебно съдържание;

         Формиране на компетентности у учениците и педагогическите специалисти за създаване, редактиране, обогатяване и актуализиране на дигитално съдържание;

         Формиране на умения за безопасно използване на интернет, за разпознаване на рискове, заплахи, фалшивите новини и др.;

         Ефективен и постоянен контрол от страна на педагогическите специалисти за спазване на правилата за работа в мрежата на деца/ученици в образователните институции;

         Създаване в ЦПЛР-Бургас на високо-технологична образователна среда и условия за преподаване чрез използване на интегрирани образователни платформи и облачни технологии;

         Увеличаване броя на крайните електронни устройства в ЦПЛР-Бургас;

         Осигуряване на достъп до виртуална класна стая и на педагогическа подкрепа за обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици в случаи на епидемии, природни бедствия и др.;

         Споделяне, интегриране и използване на вече съществуващи и доказали ефективността си безплатни дигитални образователни ресурси за ученици и учители;

         Разработване и осигуряване от учителите за безвъзмездно ползване на дигитални образователни ресурси за учениците;

         вграждане на облачните технологии в процеса на обучение в ЦПЛР-Бургас;;

         Дейностите, организирани от ЦПЛР-Бургас, да бъдат свързани свързани с повишаване на двигателната активност и здравословното хранене;

         Организиране на практики за  разделно събиране на отпадъци;

 

ВЪЗПИТАТЕЛНО- ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Използване на съвременни методи, форми и подходи за планиране, организиране и провеждане на  възпитателно- образователния процес- дидактични игри и материали, интерактивни методи и др.

Създаване на условия за пълноценна изява на творчеството и уменията на учениците чрез включване в конкурси, пленери, викторини  и състезания.

Развиване на диагностичната практика чрез използване на набор от тестове, обследване и други специфични средства.

Актуализиране на учебните планове с цел придобиването на ключовите компетентности и уменията за живот и работа в XXI век и за развитие на таланта и интересите на отделния индивид;

         Актуализиране на учебните програми с извеждане на компетентностно ориентирани, реалистични, ясни и разбираеми резултати от обучението на учениците въз основа на данни, измерване и анализи;

         Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитие на способности да се решават проблеми;

         Акцентиране върху формиране на научна, финансова, дигитална медийна грамотност и дух на предприемчивост и иновации;

         Инвестиране в изучаването на чуждите езици и придобиването на дигитални и комуникативни умения;

         Развитие на ключови компетентности и умения за живот през XXI век чрез средствата и формите на различните изкуства, науки, технологиите и спорта;

         Създаване и използване на разбираеми, атрактивни и съвременни дидактични средства за постигане на очакваните резултати от обучението.

         Интегриране на дигиталната и медийната грамотност във всички школи по интереси.;

         Системно взаимодействие с родителите за формиране и развитие у децата/учениците на ключовите компетентности и на умения за живот и работа през XXI век.

         Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност и популяризиране на българския език, традиции и култура;

         Възпитание, насочено към изграждане у децата/учениците на стремеж за изказване на информирано мнение, за проява на взаимно уважение, разбирателство и сътрудничество; възпитание в доброта;

         Обучение, насочено към приобщаване към европейските и общочовешките ценности;

         Развитие на умения за справяне с прояви на радикализация и екстремизъм, водещи до разделение, дискриминация, разпространение на фалшиви новини и омраза в обществото;

         Развитие на ценностно-ориентирано поведение за зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и правата на човека, с акцент върху. правата на детето и детското участие;

         Формиране на компетентности за междукултурен диалог и изява на активна гражданска позиция; осигуряване на детското и младежко участие;

         Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всяко дете/ученик;

         Системно взаимодействие с родителите за формиране на ценности у децата/учениците.

         Взаимодействие между Центъра за подкрепа на личностното развитие-Бургас и училищата за ранно откриване на талантите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им чрез училищните екипи за подкрепа;

         Осигуряване на равнопоставен достъп до образователните услуги в ЦПЛР-Бургас;

         Осигуряване на морална и материална подкрепа за деца с изявени дарби за високи постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

         Оказване на психологическа и педагогическа подкрепа за децата, учениците и родителите;

         Разнообразяване на формите и възможностите за развитие на талантите на децата и учениците с изявени интереси в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта;

         Подкрепа за участие в изяви, конкурси, олимпиади и състезания на местно, регионално, национално и международно ниво в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

         Насърчаване участието на школите по интереси в планиране и реализиране на събития - конкурси, празници, тържества, спортни събития и др.;

         Проучване становището на родителите по значими теми (допитвания, анкети, формуляри за обратна връзка и др.) и създаване на условия за диалог, доверие и равнопоставеност при вземането на решенията за образованието и развитието на децата и учениците в ЦПЛР-Бургас;

         Използване на възможностите на дигиталните технологии и изкуствения интелект при персонализацията на обучението;

         Засилване на диалога и взаимодействието с родителите и включването им в дейностите на ЦПЛР-Бургас.

         Предоставяне на материални и морални стимули за децата и учениците с изявени интереси в определена област на науката, технологиите, изкуствата, културата и спорта;

         Привличане на представители на висши училища, научни институти, социални партньори и неправителствени организации в подкрепа на заниманията в групите.

                         Информиране на родителите относно работата в педагогическите форми в ЦПЛР-Бургас.

   Задълбочаване на партньорството между родителите и ръководителите на школите към ЦПЛР-Бургас

    Създаване на предпоставки за прилагане на индивидуален подход към ученика.

    Повишаване капацитета на професионалистите, с фокус върху компетентностния подход и насърчаване на образователните иновации;

    Засилване на фокуса върху усвояване на ключовите компетентности за учене през целия живот (включително цифрови, езикови, социални) от ранна възраст и същевременно с това към формиране на ценности. Развитие на творческото и критично мислене;

    Провеждане дейности за изграждане на среда на доверие и партньорство с родителите за постигане на споделено разбиране за ролята, отговорността и дейностите по сътрудничество за всеки участник в дейността на ЦПЛР-Бургас;

    Изграждане на единно разбиране между ръководството, учителите и родителите за качеството на образованието и грижите към учениците и децата;

    Партньорство и ефективно взаимодействие с родителите и другите заинтересовани страни, въвлечени в дейността на ЦПЛР-Бургас.

         Осигуряване на система от достъпни и качествени услуги за системно кариерно ориентиране от ранна детска възраст и в училище във връзка с успешната реализация на пазара на труда;

         Създаване и прилагане на иновативни методи за преподаване и учене, базирани на дигиталните технологии и отворените онлайн образователни ресурси;

         Системно кариерно ориентиране и консултиране на учениците във всеки един етап на обучение за откриване на професионалните им интереси;

3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

Разработване на система за приоритетна квалификационна дейност във всяко обединение.

Осигуряване на условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.

Включване на учителите в курсове за придобиване на по-висока ПКС.

Обмяна на опит по различни проблеми с други институции с подобен предмет на дейност.

Популяризиране на добрия педагогически опит.

         Насърчаване на обучението и ангажираността на педагогическите специалисти през целия живот за продължаващо професионално развитие;

         Прилагане на политика за създаване на позитивен организационен климат, ефективна комуникация и позитивни отношения между всички специалисти в ЦПЛР-Бургас, ученици, родители, партньорски организации и заинтересованите страни, включително за управление на конфликти, за преодоляване на стереотипи, предразсъдъци и дискриминационни нагласи;

         Квалификация на педагогическите специалисти за управление на конфликти, справяне с агресията, дискриминацията и насилието;

         Изпълнение на инициативи за повишаване на толерантността, за намаляване на агресията и кибертормоза;

         Формиране на нагласи за приемане на различията между децата и учениците, основани на раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия;

         Подкрепа на новопостъпващи педагогически специалисти в ЦПЛР-Бургас;

4. СОЦИАЛНО-БИТОВА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

 

Обогатяване и поддържане на материално-техническата база

саниране на сградния фонд

извършване на текущи ремонти

         Подобряване на системата на финансиране

Контрол на правилното разпределение на финансовите средства по бюджета.

Организиране на различни „антистрес” дейности - уъркшоп, екскурзии, културни мероприятия и др.

Модернизиране на материалната база, оборудването и дидактическите средства вкл. осигуряване на материали за развитие на мисленето и въображението на децата, с цел изграждане на стимулираща и подкрепяща развитието на всяко дете образователна среда.

         Ремонтните дейности в ЦПЛР да осигуряват спестяване на енергийни, водни и други ресурси;

         Оптимизиране и естетизиране на вътрешното пространство и осигуряване на безопасен достъп на всяко дете/ученик до образование;

         Изграждане, реконструкция и обновяване на прилежащият двор при възможност за участие в национални и общински програми;

         Изграждане на система за разделно събиране на отпадъци в базите на ЦПЛР-Бургас;

         Прилагане на екипен подход на взаимодействие между учителите и учениците;

         Оптимална дигитализация на административната дейност според наличните възможности;

         Поддържане  на        библиотеките по школи,      обогатяване   на        библиотечния           фонд            в ЦПЛР-Бургас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

 

1. Чрез субсидии от „Държавна дейност”

2. Чрез субсидии, осигурени от Община Бургас

3. Чрез средства, осигурени от Училищното настоятелство и спонсори

4. Чрез работа по проекти

5. Реализиране на благотворителни прояви и мероприятия/ фестивали, конкурси, изложби, базари/ чрез дейността на Училищното настоятелство.

6. Безвъзмезден труд за ремонти- форма на помощ „Пробация”

 Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година.

На основание на тази стратегия се изработва годишен план за дейностите с конкретни срокове и отговорници.